الف تا ي دانشگاه : اخبار : قابل توجه دانشجویان

 

 

دانشجویان گرامی از تاریخ 09/06/93 جهت انتخاب واحد به سامانه دانشجویی خود مراجعه نمایند.

یادآوری می شود پرداخت شهریه و انجام انتخاب واحد صرفا از طریق سایت بوده و نیازی به حضور دانشجویان به دانشگاه نیست.

 

 

 

‹‹تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 94-93››

تذکرات مهم:
1-     انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
2-    در حذف و اضافه حداکثر3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3-   تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4-  درحذف اضطراری,دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز(12واحد) کمتر نشود.
5-  ارزشيابی و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت:  از روز دوشنبه  93/10/01 لغايت پنج شنبه 93/10/12.
6- دانشجويان موظفند حداقل 12 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.

 

انتخاب واحد(اينترنتي )  كليه دانشجويان از دوشنبه 93/06/10 لغايت
جمعه 93/06/21
شروع ترم شنبه 93/06/22
حذف و اضافه كليه دانشجويان  از شنبه 93/06/29 لغايت
پنج شنبه 93/07/03
تحويل سئوالات ميان ترم از شنبه 93/08/24 لغايت پنج شنبه 93/08/29
امتحانات میان ترم از شنبه 93/09/01 لغايت پنج شنبه 93/09/06
تحويل فرم حذف ماده 31 از شنبه 93/09/08 لغایت پنج شنبه 93/09/13
تحويل سئوالات پايان ترم از شنبه 93/09/29 لغایت پنج شنبه 93/10/11
پايان ترم شنبه مورخ 93/10/13
امتحانات پايان ترم دروس عملي,كارگاهي و آزمایشگاهی

از شنبه 93/09/29 لغایت

 پنج شنبه 93/10/11

سایر دروس

از شنبه مورخ 93/10/13

 لغايت پنج شنبه  93/10/25

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آرشیو مطالب...