تقویم آموزشی نیمسال تابستان 96

واحد نیک آباد

 

انتخاب واحد:03/04/96الی 08/04/96

 

 شروع کلاس‌ها: 10 تیرماه 1396

 

  پایان کلاس ها: 2 شهریورماه 1396

 

امتحانات عملی:  31/05/96  الی 02/06/96

 

امتحانات سایردروس: 04/06/96  الی  09/06/96


«اداره آموزش»